Кыргыз тили: сиз бул фразеологизмдердин маанисин билесизби?
16 вопросов | 8 февраля 2024

Фразеологизмдер эмоционалдык- экспрессивдик маанини алып жүрүүчү эң жыш колдонулган каражаттардан. Кыргыз тили фразеологизмдерге өтө бай тилдерден болуп саналат. Сиз аларды билесизби?

Начать

Пройдено: 1766 раз
1/16
Битин сыгып, канын жалаган.
сараң
ачка
кыжырдануу